Emilia: The Feminist of Othello

Kerouac A Failure in his own eyes